(5α,6Beta,14Beta,18S)-17-(Cyclopropylmethyl)-3,6-Dihydroxy-N-Methyl-N-(2-Phenylethyl)-7,8-Didehydro-18,19-Dihydro-4,5-Epoxy-6,14-Ethenomorphinan-18-Carboxamide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C32H36N2O4
IUPAC Name (5alpha,6beta,14beta,18s)-17-(cyclopropylmethyl)-3,6-dihydroxy-n-methyl-n-(2-phenylethyl)-7,8-didehydro-18,19-dihydro-4,5-epoxy-6,14-ethenomorphinan-18-carboxamide
Molecular Mass 512.639 g·mol−1
Heat of Formation -314.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.15 ± 1.08 D
Volume 621.03 Å 3
Surface Area 475.42 Å 2
HOMO Energy -8.48 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.07 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey XTSYSSUSRFOCHS-ZZVPPEEFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N