α-D-Fructofuranosyl 6-Deoxy-α-D-Glucopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H22O10
IUPAC Name (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxy-6-methyl-tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 326.297 g·mol−1
Heat of Formation -1916.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.98 ± 1.08 D
Volume 362.02 Å 3
Surface Area 288.9 Å 2
HOMO Energy -10.39 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.86 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-methyl-oxane-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-methyloxane-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxy-6-methyl-tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-dimethylol-tetrahydrofuran-2-yl]oxy-6-methyl-tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]oxy]-6-methyltetrahydropyran-3,4,5-triol
  • 6-deoxysucrose
  • alpha-d-glucopyranoside, beta-d-fructofuranosyl 6-deoxy-
CAS Number(s)
  • 92596-12-8
InChIKey XTZDYCVKIDQZIN-GWRCVIBKSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O