(3α)-Urs-12-Ene-3,28-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H50O2
IUPAC Name (3r,4ar,6ar,6bs,8as,11r,12s,12as,14ar,14br)-4,4,6a,6b,11,12,14b-heptamethyl-8a-(oxidomethyl)-2,3,4a,5,6,7,8,9,10,11,12,12a,14,14a-tetradecahydro-1h-picen-3-olate
Molecular Mass 442.717 g·mol−1
Heat of Formation 232.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.70 ± 1.08 D
Volume 573.79 Å 3
Surface Area 411.21 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3r,4ar,6ar,6bs,8as,11r,12s,12as,14ar,14br)-4,4,6a,6b,11,12,14b-heptamethyl-8a-methylol-2,3,4a,5,6,7,8,9,10,11,12,12a,14,14a-tetradecahydro-1h-picen-3-ol
  • (3r,4ar,6ar,6bs,8as,11r,12s,12as,14ar,14br)-8a-(hydroxymethyl)-4,4,6a,6b,11,12,14b-heptamethyl-2,3,4a,5,6,7,8,9,10,11,12,12a,14,14a-tetradecahydro-1h-picen-3-ol
  • uvaol
CAS Number(s)
  • 545-46-0
InChIKey XUARCIYIVXVTAE-HGBZRQGGSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O