(3β,28S)-24,28-Epoxystigmast-5-En-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C29H48O2
IUPAC Name (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r)-3-[(2s,3s)-2-isopropyl-3-methyl-oxiran-2-yl]-1-methyl-propyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 428.690 g·mol−1
Heat of Formation -580.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.42 ± 1.08 D
Volume 585.63 Å 3
Surface Area 449.75 Å 2
HOMO Energy -9.27 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.22 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-10,13-dimethyl-17-[(2r)-4-[(2s,3s)-3-methyl-2-propan-2-yl-oxiran-2-yl]butan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-10,13-dimethyl-17-[(2r)-4-[(2s,3s)-3-methyl-2-propan-2-yloxiran-2-yl]butan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r)-3-[(2s,3s)-2-isopropyl-3-methyl-2-oxiranyl]-1-methylpropyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r)-3-[(2s,3s)-2-isopropyl-3-methyl-oxiran-2-yl]-1-methyl-propyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • 24,28-epoxystigmast-5-en-3beta-ol
  • fucosterol-24,28-oxide
CAS Number(s)
  • 55870-01-4
InChIKey XUBCLKHKJZCPFZ-WGLRHWGRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O