(3β,5β,18Alpha,19Alpha)-Urs-20(30)-En-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H50O
IUPAC Name (3s,4as,6ar,6ar,6br,8ar,12s,12ar,14ar,14br)-4,4,6a,6b,8a,12,14b-heptamethyl-11-methylene-1,2,3,4a,5,6,6a,7,8,9,10,12,12a,13,14,14a-hexadecahydropicen-3-ol
Molecular Mass 426.717 g·mol−1
Heat of Formation -487.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.63 ± 1.08 D
Volume 568.93 Å 3
Surface Area 412.66 Å 2
HOMO Energy -9.49 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.34 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,4as,6ar,6ar,6br,8ar,12s,12ar,14ar,14br)-4,4,6a,6b,8a,12,14b-heptamethyl-11-methylene-1,2,3,4a,5,6,6a,7,8,9,10,12,12a,13,14,14a-hexadecahydropicen-3-ol
  • (3s,4as,6ar,6ar,6br,8ar,12s,12ar,14ar,14br)-4,4,6a,6b,8a,12,14b-heptamethyl-11-methylidene-1,2,3,4a,5,6,6a,7,8,9,10,12,12a,13,14,14a-hexadecahydropicen-3-ol
InChIKey XWMMEBCFHUKHEX-UKBZFVJFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O