(5'α,10α)-12'-Hydroxy-5'-Isobutyl-2'-Methyl-3',6',18-Trioxo-9,10-Dihydroergotaman

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H21N5O5
IUPAC Name (5'alpha,10alpha)-12'-hydroxy-5'-isobutyl-2'-methyl-3',6',18-trioxo-9,10-dihydroergotaman
Molecular Mass 531.518 g·mol−1
Heat of Formation 4035.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 8.41 ± 1.08 D
Volume 547.14 Å 3
Surface Area 444.57 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey XWMMZDZUHSYSPU-WOOGGSQNSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C O N