(1β,11β,12Alpha,15β)-1,11,12-Trihydroxy-2,16-Dioxo-11,20-Epoxypicras-3-En-15-Yl 3-Methylbutanoate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C25H34O9
IUPAC Name (1beta,11beta,12alpha,15beta)-1,11,12-trihydroxy-2,16-dioxo-11,20-epoxypicras-3-en-15-yl 3-methylbutanoate
Molecular Mass 478.532 g·mol−1
Heat of Formation -1532.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.38 ± 1.08 D
Volume 547.4 Å 3
Surface Area 405.12 Å 2
HOMO Energy -9.99 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.64 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey XYGCQTNZODZWCL-UVXABENRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O