1α-Hydroxycorticosterone

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C21H30O5
IUPAC Name (1s,8s,9s,10r,11s,13s,14s,17s)-1,11-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 362.460 g·mol−1
Heat of Formation -990.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.40 ± 1.08 D
Volume 438.03 Å 3
Surface Area 337.92 Å 2
HOMO Energy -9.98 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.79 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (1s,8s,9s,10r,11s,13s,14s,17s)-1,11-dihydroxy-17-(2-hydroxy-1-oxoethyl)-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • (1s,8s,9s,10r,11s,13s,14s,17s)-1,11-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • (1s,8s,9s,10r,11s,13s,14s,17s)-1,11-dihydroxy-17-(2-hydroxyethanoyl)-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • (1s,8s,9s,10r,11s,13s,14s,17s)-17-glycoloyl-1,11-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • 1alpha,11beta,21-trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione
CAS Number(s)
  • 10163-49-2
InChIKey YAHNLJYKDPTSTN-SRVFFJGNSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O