(3β,5Alpha,7β)-3,7-Dihydroxy-4,4,14-Trimethyl-11,15-Dioxochol-8-En-24-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H40O6
IUPAC Name (4r)-4-[(3s,5r,7s,10s,13r,14r,17r)-3,7-dihydroxy-4,4,10,13,14-pentamethyl-11,15-dioxo-2,3,5,6,7,12,16,17-octahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate
Molecular Mass 460.603 g·mol−1
Heat of Formation -758.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.32 ± 1.08 D
Volume 563.42 Å 3
Surface Area 415.87 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (4r)-4-[(3s,5r,7s,10s,13r,14r,17r)-3,7-dihydroxy-11,15-diketo-4,4,10,13,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,12,16,17-octahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]valeric acid
  • (4r)-4-[(3s,5r,7s,10s,13r,14r,17r)-3,7-dihydroxy-4,4,10,13,14-pentamethyl-11,15-dioxo-2,3,5,6,7,12,16,17-octahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid
InChIKey YBGBNHHXOJXFNM-UQCMLMITSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O