6.β.-Hydroxyolean-12-En-3-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H48O2
IUPAC Name (4ar,5r,6ar,6bs,8ar,11s,12ar,14ar,14br)-5-hydroxy-4,4,6a,6b,8a,11,11,14b-octamethyl-2,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-dodecahydro-1h-picen-3-one
Molecular Mass 440.701 g·mol−1
Heat of Formation -108.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.38 ± 1.08 D
Volume 573.21 Å 3
Surface Area 413.07 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (4ar,5r,6ar,6br,8s,8ar,12ar,14ar,14br)-5-hydroxy-4,4,6a,6b,8a,11,11,14b-octamethyl-1,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,14,14a,14b-octadecahydro-2h-picen-3-one
  • (4ar,5r,6ar,6bs,8ar,12ar,14ar,14br)-5-hydroxy-4,4,6a,6b,8a,11,11,14b-octamethyl-2,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-dodecahydro-1h-picen-3-one
  • daturaolone
  • olean-12-en-3-one, 6-hydroxy-, (6beta)-
CAS Number(s)
  • 11050-31-0
  • 41498-80-0
InChIKey YCTXVPCDHZMBHX-QCDSSADQSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O