(5α,6α)-3-Ethoxy-7,8-Didehydro-4,5-Epoxymorphinan-6-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H21NO3
IUPAC Name (4r,4ar,7s,7ar,12bs)-9-ethoxy-1,2,3,4,4a,7,7a,13-octahydro-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-ol
Molecular Mass 299.364 g·mol−1
Heat of Formation -330.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.89 ± 1.08 D
Volume 348.88 Å 3
Surface Area 292.2 Å 2
HOMO Energy -8.37 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.13 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-3-ethoxy-, (5alpha,6alpha)-
  • norethylmorphine
CAS Number(s)
  • 72165-34-5
InChIKey YCZKZYXHGKGDNL-DNJOTXNNSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N