(11β,17Alpha,20E)-21-(~125~I)Iodo-3,11-Dimethoxy-19-Norpregna-1,3,5(10),20-Tetraen-17-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C22H29IO3
IUPAC Name (8s,9s,11s,13s,14s,17r)-17-[(e)-2-iodovinyl]-3,11-dimethoxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6h-cyclopenta[a]phenanthren-17-ol
Molecular Mass 466.368 g·mol−1
Heat of Formation -417.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 0.41 ± 1.08 D
Volume 476.06 Å 3
Surface Area 384.68 Å 2
HOMO Energy -8.54 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.25 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey YGKQQLWWBUHSTB-DSEMNROXSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements I H C O