(3β,11S,13β,19Alpha)-3-Methoxy-1,2-Didehydrocrinan-11-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C17H19NO4
IUPAC Name (3beta,11s,13beta,19alpha)-3-methoxy-1,2-didehydrocrinan-11-ol
Molecular Mass 301.337 g·mol−1
Heat of Formation -421.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.75 ± 1.08 D
Volume 341.83 Å 3
Surface Area 289.81 Å 2
HOMO Energy -8.77 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.14 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (+)-haemanthamine
  • (3beta,5alpha,11r,13beta,19alpha)-1,2-didehydro-3-methoxycrinan-11-ol
  • haemanthamine
CAS Number(s)
  • 466-75-1
InChIKey YGPRSGKVLATIHT-BEMMVCDISA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N