(3α,11S,13Beta,19α)-3-Methoxy-1,2-Didehydrocrinan-11-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C17H19NO4
IUPAC Name (3alpha,11s,13beta,19alpha)-3-methoxy-1,2-didehydrocrinan-11-ol
Molecular Mass 301.337 g·mol−1
Heat of Formation -423.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.61 ± 1.08 D
Volume 342.45 Å 3
Surface Area 293.38 Å 2
HOMO Energy -8.83 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.50 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3alpha,5alpha,11r,13beta,19alpha)-1,2-didehydro-3-methoxycrinan-11-ol
  • crinamine
CAS Number(s)
  • 639-41-8
InChIKey YGPRSGKVLATIHT-UQCMEYCASA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N