(+)-β-Selinene

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C15H24
IUPAC Name (4ar,7r,8as)-7-isopropenyl-4a-methyl-1-methylene-decalin
Molecular Mass 204.351 g·mol−1
Heat of Formation -77.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.37 ± 1.08 D
Volume 296.28 Å 3
Surface Area 252.41 Å 2
HOMO Energy -9.55 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.27 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3r,4as,8ar)-8a-methyl-5-methylidene-3-prop-1-en-2-yl-1,2,3,4,4a,6,7,8-octahydronaphthalene
  • (4ar,7r,8as)-7-isopropenyl-4a-methyl-1-methylene-decalin
  • (4ar,7r,8as)-7-isopropenyl-4a-methyl-1-methylenedecalin
  • .beta.-selinene
  • beta-selinene
CAS Number(s)
  • 17066-67-0
InChIKey YOVSPTNQHMDJAG-QLFBSQMISA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C