(5α,6Beta,14Beta,18R)-18-[(2S)-2-Hydroxy-3,3-Dimethyl-2-Butanyl]-6-Methoxy-18,19-Dihydro-4,5-Epoxy-6,14-Ethenomorphinan-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C25H35NO4
IUPAC Name norbuprenorphine
Molecular Mass 413.550 g·mol−1
Heat of Formation -681.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.61 ± 1.08 D
Volume 495.52 Å 3
Surface Area 365.98 Å 2
HOMO Energy -8.45 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.08 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 6,14-ethenomorphinan-3-ol, 4,5-epoxy-18,19-dihydro-18-[(1s)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6-methoxy-, (5alpha,6beta,14beta,18r)-
  • 6,14-ethenomorphinan-7-methanol, alpha-(1,1-dimethylethyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-3-hydroxy-6-methoxy-alpha-methyl-, (alphas,5alpha,7alpha)-
  • 6,14-ethenomorphinan-7-methanol, alpha-(1,1-dimethylethyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-3-hydroxy-6-methoxy-alpha-methyl-, (alphas,5alpha,7alpha)- (9ci)
  • 6,14-ethenomorphinan-7-methanol, alpha-(1,1-dimethylethyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-3-hydroxy-6-methoxy-alpha-methyl-, [5alpha,7alpha(s)]-
  • des(cyclopropylmethyl)buprenorphine
  • n-desalkylbuprenorphine
CAS Number(s)
  • 78715-23-8
InChIKey YOYLLRBMGQRFTN-IOMBULRVSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N