(5α,6Beta,14Beta,18R)-18-[(2S)-2-Hydroxy-3,3-Dimethyl-2-Butanyl]-6-Methoxy-18,19-Dihydro-4,5-Epoxy-6,14-Ethenomorphinan-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C25H35NO4
IUPAC Name (5alpha,18r)-18-[(2r)-2-hydroxy-3,3-dimethyl-2-butanyl]-6-methoxy-18,19-dihydro-4,5-epoxy-6,14-ethenomorphinan-3-ol
Molecular Mass 413.550 g·mol−1
Heat of Formation -485.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.91 ± 1.08 D
Volume 493.62 Å 3
Surface Area 364.96 Å 2
HOMO Energy -8.65 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.01 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey YOYLLRBMGQRFTN-UBELKQMRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N