(5α,6α)-3-Methoxy-17-Methyl-7,8-Didehydro-4,5-Epoxymorphinan-6,14-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H21NO4
IUPAC Name (3s,4r,4as,7s,7ar,12bs)-9-methoxy-3-methyl-1,2,4,7,7a,13-hexahydro-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-4a,7-diol
Molecular Mass 315.364 g·mol−1
Heat of Formation -445.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.85 ± 1.08 D
Volume 357.35 Å 3
Surface Area 289.25 Å 2
HOMO Energy -8.27 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.25 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey YPZPXTZKBNWUTF-QMVVXIJUSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N