(3β,5Alpha,17β,20S,22S,23S)-3-Hydroxy-5,6-Dihydro-17,23-Epoxyveratraman-11-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H41NO3
IUPAC Name (3s,3's,3'as,4as,6's,6as,6bs,7'as,9s,11as,11bs)-3-hydroxy-3',6',10,11b-tetramethyl-spiro[1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,11a-dodecahydrobenzo[a]fluorene-9,2'-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-3h-furo[3,2-b]pyridine]-11-one
Molecular Mass 427.619 g·mol−1
Heat of Formation -707.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.91 ± 1.08 D
Volume 542.0 Å 3
Surface Area 413.41 Å 2
HOMO Energy -9.10 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.11 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,3's,3'as,4as,6's,6as,6bs,7'as,9s,11as,11bs)-3-hydroxy-3',6',10,11b-tetramethyl-11-spiro[1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,11a-dodecahydrobenzo[a]fluorene-9,2'-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-3h-furo[4,5-b]pyridine]one
  • (3s,3's,3'as,4as,6's,6as,6bs,7'as,9s,11as,11bs)-3-hydroxy-3',6',10,11b-tetramethyl-spiro[1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,11a-dodecahydrobenzo[a]fluorene-9,2'-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-3h-furo[4,5-b]pyridine]-11-one
  • (3s,3's,3'as,4as,6's,6as,6bs,7'as,9s,11as,11bs)-3-hydroxy-3',6',10,11b-tetramethylspiro[1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,11a-dodecahydrobenzo[a]fluorene-9,2'-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-3h-furo[4,5-b]pyridine]-11-one
  • songbaisine
  • songbaisine a
  • songbaisine b
CAS Number(s)
  • 142631-45-6
InChIKey YQGYDJYDIWCHOB-SZKIHVIJSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N