(3β,5Alpha,23β)-17,23-Epoxy-5,6-Dihydro-3-Hydroxyveratraman-11-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H41NO3
IUPAC Name (3s,3'r,3'as,4as,6's,6as,6bs,7'ar,9r,11as,11bs)-3-hydroxy-3',6',10,11b-tetramethyl-spiro[1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,11a-dodecahydrobenzo[a]fluorene-9,2'-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-3h-furo[3,2-b]pyridine]-11-one
Molecular Mass 427.619 g·mol−1
Heat of Formation -671.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.13 ± 1.08 D
Volume 538.72 Å 3
Surface Area 424.64 Å 2
HOMO Energy -9.21 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.11 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,3'r,3'as,4as,6's,6as,6bs,7'ar,9r,11as,11bs)-3-hydroxy-3',6',10,11b-tetramethyl-11-spiro[1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,11a-dodecahydrobenzo[a]fluorene-9,2'-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-3h-furo[4,5-b]pyridine]one
  • (3s,3'r,3'as,4as,6's,6as,6bs,7'ar,9r,11as,11bs)-3-hydroxy-3',6',10,11b-tetramethyl-spiro[1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,11a-dodecahydrobenzo[a]fluorene-9,2'-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-3h-furo[4,5-b]pyridine]-11-one
  • (3s,3'r,3'as,4as,6's,6as,6bs,7'ar,9r,11as,11bs)-3-hydroxy-3',6',10,11b-tetramethylspiro[1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,11a-dodecahydrobenzo[a]fluorene-9,2'-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-3h-furo[4,5-b]pyridine]-11-one
  • 22,27-imino-17,23-ozido-5,6-dihydrojerv-12-en-11-oxo-3-ol
  • hupehanisine
  • hupehenisine
  • veratraman-11-one, 17,23-epoxy-5,6-dihydro-3-hydroxy-, (3beta,5alpha,23beta)-
CAS Number(s)
  • 105814-56-0
InChIKey YQGYDJYDIWCHOB-YPPUOXSUSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N