(3β)-Gorgost-5-En-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H50O
IUPAC Name (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1s)-1-[(1r,2r)-2-[(1r)-1,2-dimethylpropyl]-2-methyl-cyclopropyl]ethyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 426.717 g·mol−1
Heat of Formation -458.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.95 ± 1.08 D
Volume 593.27 Å 3
Surface Area 448.88 Å 2
HOMO Energy -9.20 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.31 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey YRPMZHRSQIFCLR-PVNJCSFGSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O