α-D-Glucopyranosyl-(1->4)-[α-D-Xylopyranosyl-(1->2)]-[α-D-Xylopyranosyl-(1->3)]-D-Glucose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C22H38O19
IUPAC Name (2r,3s,4r,5r)-5,6-dihydroxy-4-[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2,3-bis[[(2r,3r,4s,5r)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy]hexanal
Molecular Mass 606.526 g·mol−1
Heat of Formation -3483.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.51 ± 1.08 D
Volume 650.67 Å 3
Surface Area 484.89 Å 2
HOMO Energy -9.74 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.42 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3s,4r,5r)-5,6-dihydroxy-4-[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-2,3-bis[[(2r,3r,4s,5r)-3,4,5-trihydroxytetrahydropyran-2-yl]oxy]hexanal
  • (2r,3s,4r,5r)-5,6-dihydroxy-4-[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-2-yl]oxy-2,3-bis[[(2r,3r,4s,5r)-3,4,5-trihydroxytetrahydropyran-2-yl]oxy]hexanal
  • (2r,3s,4r,5r)-5,6-dihydroxy-4-[[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-tetrahydropyranyl]oxy]-2,3-bis[[(2r,3r,4s,5r)-3,4,5-trihydroxy-2-tetrahydropyranyl]oxy]hexanal
  • alpha-glcp-(1-4)-alpha-xylp-(1-4)-alpha-xylp-(1-4)-glcp
  • d-glucose, 1-alpha-d-glucopyranosyl-(1-4)-o-alpha-d-xylopyranosyl-(1-4)-o-alpha-d-xylopyranosyl-(1-4)-
  • glcp-xylp-xylp-glcp
  • o-alpha-glucopyranosyl-(1-4)-o-alpha-xylopyranosyl-(1-4)-o-alpha-xylopyranosyl-(1-4)-glucopyranose
CAS Number(s)
  • 130450-62-3
InChIKey YUQYEXZLHMFOFE-NRXVSFJRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O