β-D-Glucopyranosyl 6-Deoxy-Alpha-L-Mannopyranosyl-(1->2)-1-C-Methyl-β-D-Glucopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H34O15
IUPAC Name (2s,3r,4r,5r,6s)-2-methyl-6-[(2s,3r,4s,5s,6r)-2-methyl-4,5-dioxido-6-(oxidomethyl)-2-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trioxido-6-(oxidomethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-tetrahydropyran-3-yl]oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triolate
Molecular Mass 502.464 g·mol−1
Heat of Formation -287.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.88 ± 1.08 D
Volume 517.12 Å 3
Surface Area 381.99 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3r,4s,5s,6r)-2-[(2s,3r,4s,5s,6r)-4,5-dihydroxy-2-methyl-6-methylol-3-[(2s,3r,4r,5r,6s)-3,4,5-trihydroxy-6-methyl-tetrahydropyran-2-yl]oxy-tetrahydropyran-2-yl]oxy-6-methylol-tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2s,3r,4s,5s,6r)-2-[(2s,3r,4s,5s,6r)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-methyl-3-[(2s,3r,4r,5r,6s)-3,4,5-trihydroxy-6-methyl-oxan-2-yl]oxy-oxan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
  • (2s,3r,4s,5s,6r)-2-[(2s,3r,4s,5s,6r)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-methyl-3-[(2s,3r,4r,5r,6s)-3,4,5-trihydroxy-6-methyl-tetrahydropyran-2-yl]oxy-tetrahydropyran-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2s,3r,4s,5s,6r)-2-[(2s,3r,4s,5s,6r)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-methyl-3-[(2s,3r,4r,5r,6s)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
  • (2s,3r,4s,5s,6r)-2-[[(2s,3r,4s,5s,6r)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-methyl-3-[[(2s,3r,4r,5r,6s)-3,4,5-trihydroxy-6-methyl-2-tetrahydropyranyl]oxy]-2-tetrahydropyranyl]oxy]-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • methyl 2-o-(beta-glucopyranosyl)-6-o-(alpha-rhamnopyranosyl)-alpha-glucopyranoside
  • methyl glu-rhm-glu
CAS Number(s)
  • 130542-01-7
InChIKey ZDEGNRGTRQLMAK-UCQIWCGRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O