1-α,25-Dihydroxyvitamin D2

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C28H44O3
IUPAC Name (1r,3s,5z)-5-[(2e)-2-[(1r,3as,7ar)-1-[(e,1r,4s)-5-hydroxy-1,4,5-trimethyl-hex-2-enyl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1h-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylene-cyclohexane-1,3-diol
Molecular Mass 428.647 g·mol−1
Heat of Formation -675.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.36 ± 1.08 D
Volume 591.48 Å 3
Surface Area 464.75 Å 2
HOMO Energy -8.65 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.01 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (1r,3s,5z)-5-[(2e)-2-[(1r,3as,7ar)-1-[(e,1r,4s)-5-hydroxy-1,4,5-trimethyl-hex-2-enyl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1h-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylene-cyclohexane-1,3-diol
  • (1r,3s,5z)-5-[(2e)-2-[(1r,3as,7ar)-1-[(e,1r,4s)-5-hydroxy-1,4,5-trimethylhex-2-enyl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1h-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylenecyclohexane-1,3-diol
  • (1r,3s,5z)-5-[(2e)-2-[(1r,3as,7ar)-1-[(e,2r,5s)-6-hydroxy-5,6-dimethyl-hept-3-en-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1h-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidene-cyclohexane-1,3-diol
  • (1r,3s,5z)-5-[(2e)-2-[(1r,3as,7ar)-1-[(e,2r,5s)-6-hydroxy-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1h-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidenecyclohexane-1,3-diol
  • (5z,7e,22e)-(1s,3r)-9,10-seco-5,7,10(19),22-ergostatetraene-1,3,25-triol
  • 1alpha,,25-dihydroxyvitamin d2 / 1alpha,,25-dihydroxyergocalciferol
  • 1alpha,25-dihydroxycalciferol
  • lmst03010040
InChIKey ZGLHBRQAEXKACO-XJRQOBMKSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O