(17β)-17-[(3-Aminopropyl)Amino]Estra-1,3,5(10)-Trien-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C21H32N2O
IUPAC Name (8r,9r,13r,14s,17r)-17-(3-aminopropylamino)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 328.492 g·mol−1
Heat of Formation -230.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.33 ± 1.08 D
Volume 429.14 Å 3
Surface Area 354.02 Å 2
HOMO Energy -8.74 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.24 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey ZIKAQUBYTJAACW-QGLKVJOYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N