β-D-Glucopyranosyl β-D-Galactopyranosyl-(1->3)-[Alpha-D-Xylopyranosyl-(1->2)]-1-C-Propyl-β-D-Glucopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C26H46O20
IUPAC Name (2s,3r,4s,5s,6r)-2-[(2s,3r,4s,5r,6r)-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-propyl-2-[(2s,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-3-[(2r,3r,4s,5r)-3,4,5-trihydroxytetrahydropyran-2-yl]oxy-tetrahydropyran-4-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 678.631 g·mol−1
Heat of Formation -3826.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.55 ± 1.08 D
Volume 742.21 Å 3
Surface Area 532.24 Å 2
HOMO Energy -10.00 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.57 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey ZIVFVFQACYACSZ-CSUONRQNSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O