1-(α-L-Ribofuranosyl)-4-Thioxo-3,4-Dihydro-2(1H)-Pyrimidinone

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C9H12N2O5S
IUPAC Name 1-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-4-thioxo-pyrimidin-2-one
Molecular Mass 260.267 g·mol−1
Heat of Formation -782.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.90 ± 1.08 D
Volume 279.32 Å 3
Surface Area 255.65 Å 2
HOMO Energy -8.82 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.32 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey ZLOIGESWDJYCTF-GVYWOMJSSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O N