3-β-D-Glucopyranosyloxy-2-Butanol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H20O7
IUPAC Name (2r,3s,4s,5r,6r)-2-(hydroxymethyl)-6-[(1r,2r)-2-hydroxy-1-methyl-propoxy]tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 252.262 g·mol−1
Heat of Formation -1379.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.35 ± 1.08 D
Volume 301.11 Å 3
Surface Area 261.44 Å 2
HOMO Energy -10.38 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.13 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey ZLXYJEYKAQYNPV-DBMRJWAYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O