(6β,7β,8β,10Alpha)-4,7-Dihydroxy-3,8-Dimethoxy-17-Methyl-8,10-Epoxyhasubanan-6-Yl (2E)-3-Phenylacrylate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C28H31NO7
IUPAC Name (6beta,7beta,8beta,10alpha)-4,7-dihydroxy-3,8-dimethoxy-17-methyl-8,10-epoxyhasubanan-6-yl (2e)-3-phenylacrylate
Molecular Mass 493.548 g·mol−1
Heat of Formation -728.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.65 ± 1.08 D
Volume 561.83 Å 3
Surface Area 445.46 Å 2
HOMO Energy -8.59 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.61 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey ZPAQRVPCPJNTSC-YZVVQLETSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N