(5α)-6-Hydrazino-17-Methyl-4,5-Epoxymorphinan-3,14-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C17H23N3O3
IUPAC Name (3r,4s,4ar,7s,7as,12br)-7-hydrazino-3-methyl-1,2,4,5,6,7,7a,13-octahydro-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-4a,9-diol
Molecular Mass 317.383 g·mol−1
Heat of Formation -331.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.37 ± 1.08 D
Volume 364.78 Å 3
Surface Area 296.3 Å 2
HOMO Energy -8.53 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.00 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey ZPKMNVHGTMNBAD-MUTOFJDVSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N