(3β,22β)-Oleana-11,13(18)-Diene-3,22-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H48O2
IUPAC Name (3s,4ar,6ar,6bs,8ar,9r,14ar,14bs)-4,4,6a,6b,8a,11,11,14b-octamethyl-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,14a-dodecahydropicene-3,9-diol
Molecular Mass 440.701 g·mol−1
Heat of Formation -629.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.69 ± 1.08 D
Volume 580.13 Å 3
Surface Area 415.79 Å 2
HOMO Energy -8.49 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.19 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (
 • )
 • ,
 • -
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • h
 • i
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • s
 • t
 • y
InChIKey ZQENWRDSPSBPLG-COVNGFGYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O