(4β,5β,6β,22R)-4-Hydroxy-1,26-Dioxo-5,6:22,26-Diepoxyergosta-2,24-Dien-18-Yl Acetate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H40O7
IUPAC Name (4beta,5beta,6beta,22r)-4-hydroxy-1,26-dioxo-5,6:22,26-diepoxyergosta-2,24-dien-18-yl acetate
Molecular Mass 512.634 g·mol−1
Heat of Formation -1182.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 10.07 ± 1.08 D
Volume 619.1 Å 3
Surface Area 472.1 Å 2
HOMO Energy -9.90 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.49 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey ZQEYWCXMRUYTGT-ODBZFNPSSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O