5α-Lanostane

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H54
IUPAC Name (5s,8r,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-4,4,10,13,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene
Molecular Mass 414.750 g·mol−1
Heat of Formation -467.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 0.18 ± 1.08 D
Volume 594.09 Å 3
Surface Area 444.75 Å 2
HOMO Energy -9.65 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.64 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (5alpha)-4,4,14-trimethylcholestane
  • (5s,8r,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-4,4,10,13,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene
  • (5s,8r,9s,10r,13r,14s,17r)-4,4,10,13,14-pentamethyl-17-[(2r)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene
  • [5s-[5alpha,8beta,9alpha,10beta,13beta,14alpha,17beta(s*)]]-17-(1,5-dimethylhexyl)hexadecahydro-4,4,10,13,14-pentamethyl-1h-cyclopenta[a]phenanthrene
InChIKey ZQIOPEXWVBIZAV-ZKYCIREVSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C