(3β,11R,13β,19Alpha)-3-Methoxy-1,2-Didehydrocrinan-6,11-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C17H19NO5
IUPAC Name (3beta,11r,13beta,19alpha)-3-methoxy-1,2-didehydrocrinan-6,11-diol
Molecular Mass 317.336 g·mol−1
Heat of Formation -607.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.83 ± 1.08 D
Volume 352.72 Å 3
Surface Area 299.18 Å 2
HOMO Energy -8.86 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.23 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey ZSTPNQLNQBRLQF-KNKFVVRESA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N