(3β,11R,13β,19Alpha)-3-Methoxy-1,2-Didehydrocrinan-6,11-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C17H19NO5
IUPAC Name (3alpha,6beta,11s)-3-methoxy-1,2-didehydrocrinan-6,11-diol
Molecular Mass 317.336 g·mol−1
Heat of Formation -583.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.13 ± 1.08 D
Volume 350.96 Å 3
Surface Area 297.61 Å 2
HOMO Energy -8.89 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.23 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey ZSTPNQLNQBRLQF-VKUSEKQFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N