(9α,13α)-14-Hydroxy-2,3,6,7-Tetramethoxy-17-Methyl-6,7-Didehydromorphinan-8-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C21H27NO6
IUPAC Name (9alpha,13alpha)-14-hydroxy-2,3,6,7-tetramethoxy-17-methyl-6,7-didehydromorphinan-8-one
Molecular Mass 389.442 g·mol−1
Heat of Formation -810.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.75 ± 1.08 D
Volume 459.5 Å 3
Surface Area 353.1 Å 2
HOMO Energy -8.66 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.04 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • morphinan-8-one, 6,7-didehydro-14-hydroxy-2,3,6,7-tetramethoxy-17-methyl-
  • tridictyophylline
CAS Number(s)
  • 52038-19-4
InChIKey ZSVCDCCZZTUVMY-UIFIKXQLSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N