(3β,23Z)-Stigmasta-5,7,23-Trien-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C29H46O
IUPAC Name (3s,9s,10r,13r,14r,17r)-17-[(z,1r)-4-ethyl-1,5-dimethyl-hex-3-enyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 410.675 g·mol−1
Heat of Formation -393.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.53 ± 1.08 D
Volume 576.75 Å 3
Surface Area 431.57 Å 2
HOMO Energy -8.38 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.54 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,9s,10r,13r,14r,17r)-17-[(z,1r)-4-ethyl-1,5-dimethyl-hex-3-enyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,9s,10r,13r,14r,17r)-17-[(z,1r)-4-ethyl-1,5-dimethylhex-3-enyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,9s,10r,13r,14r,17r)-17-[(z,2r)-5-ethyl-6-methyl-hept-4-en-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,9s,10r,13r,14r,17r)-17-[(z,2r)-5-ethyl-6-methylhept-4-en-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • 24-ecto
  • 24-ethylcholesta-5,7,23-trien-3-ol
CAS Number(s)
  • 84873-14-3
InChIKey ZTQJBFUXLOAEBX-RBRVFCGISA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O