β-D-Fructofuranosyl 3-Deoxy-3-Fluoro-Alpha-D-Glucopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H21FO10
IUPAC Name (2r,3s,4s,5r,6r)-2-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxy-4-fluoro-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,5-diol
Molecular Mass 344.288 g·mol−1
Heat of Formation -2062.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.05 ± 1.08 D
Volume 364.87 Å 3
Surface Area 290.51 Å 2
HOMO Energy -10.24 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.52 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3s,4s,5r,6r)-2-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-4-fluoro-6-(hydroxymethyl)oxane-3,5-diol
  • (2r,3s,4s,5r,6r)-2-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxy-4-fluoro-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,5-diol
  • (2r,3s,4s,5r,6r)-2-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-dimethylol-tetrahydrofuran-2-yl]oxy-4-fluoro-6-methylol-tetrahydropyran-3,5-diol
  • (2r,3s,4s,5r,6r)-2-[[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]oxy]-4-fluoro-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,5-diol
  • 3-deoxy-3-fluorosucrose
  • alpha-d-glucopyranoside, beta-d-fructofuranosyl 3-deoxy-3-fluoro-
CAS Number(s)
  • 102039-76-9
InChIKey ZVMPLNHTMNKWCV-VDONBHLQSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O F