1-(α-L-Lyxofuranosyl)-5-Methoxy-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H14N2O7
IUPAC Name 1-[(2r,3r,4r,5s)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-5-methoxy-pyrimidine-2,4-dione
Molecular Mass 274.227 g·mol−1
Heat of Formation -1190.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.18 ± 1.08 D
Volume 288.16 Å 3
Surface Area 258.49 Å 2
HOMO Energy -9.49 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.18 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey ZXIATBNUWJBBGT-XZMZPDFPSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N