α-Methyl-O-Phosphono-L-Tyrosine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H14NO6P
IUPAC Name (2s)-2-amino-2-methyl-3-(4-phosphonooxyphenyl)propanoic acid
Molecular Mass 275.195 g·mol−1
Heat of Formation -1366.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.38 ± 1.08 D
Volume 299.0 Å 3
Surface Area 265.68 Å 2
HOMO Energy -8.98 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.61 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s)-2-amino-2-methyl-3-(4-phosphonooxyphenyl)propanoic acid
  • (2s)-2-amino-2-methyl-3-(4-phosphonooxyphenyl)propionic acid
  • alpha-methyl-o-phosphotyrosine
  • ptm
InChIKey ZXNVWXYLFYKNAE-JTQLQIEISA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements P C H O N