3-(β-D-Ribofuranosyl)-3,7-Dihydro-6H-Purin-6-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H13N4O5
IUPAC Name 3-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-7h-purine-1,9-diium-5-id-6-one
Molecular Mass 269.234 g·mol−1
Heat of Formation -631.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.69 ± 1.08 D
Volume 280.61 Å 3
Surface Area 251.51 Å 2
HOMO Energy -9.50 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.86 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 3-(beta-d-ribofuranosyl)hypoxanthine
  • 3-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]-7h-purin-6-one
  • 3-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-7h-purin-6-one
  • 3-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-7h-purin-6-one
  • 3-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-methylol-tetrahydrofuran-2-yl]-7h-purin-6-one
  • 3-isoinosine
  • 3-ribofuranosyl-1,6-dihydro-3h-purin-6-one
  • 3-ribofuranosylhypoxanthine
  • 6h-purin-6-one, 3,7-dihydro-3-beta-d-ribofuranosyl-
CAS Number(s)
  • 6835-54-7
InChIKey ZZHJEOWCHAELGO-KQYNXXCUSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N