(3β,5β,8Alpha,9β,10Alpha,12Alpha,14Alpha)-8,14-Dihydroxy-12,16-Epoxy-3,18-Cycloabiet-13(15)-En-16-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H28O4
IUPAC Name (3beta,5beta,8alpha,9beta,10alpha,12alpha,14alpha)-8,14-dihydroxy-12,16-epoxy-3,18-cycloabiet-13(15)-en-16-one
Molecular Mass 332.434 g·mol−1
Heat of Formation -716.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.85 ± 1.08 D
Volume 402.91 Å 3
Surface Area 318.27 Å 2
HOMO Energy -9.98 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.38 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3alpha,5xi,8alpha,9xi,10alpha,14alpha)-8,14-dihydroxy-12,16-epoxy-3,18-cycloabiet-13(15)-en-16-one
  • 6h-cyclopropa[7,8]phenanthro[3,2-b]furan-6-one, 1,1a,1b,2,3,3a,4,7a,8,8a,8b,9,10,10a-tetradecahydro-3a,4-dihydroxy-1a,5,8b-trimethyl-, (1as,3ar,4s,8br,10ar)-
  • suregadolide a
InChIKey ZZRMOWIKHWOSFN-TUCXJKKXSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O