(1β,3β,8Xi,9Xi)-3-[(6-Deoxy-3-O-Methyl-L-Talopyranosyl)Oxy]-1,14-Dihydroxycard-20(22)-Enolide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H46O9
IUPAC Name 3-[(1s,3r,5s,8r,9s,10s,13r,14r,17r)-3-[(2s,3r,4r,5s,6s)-3,5-dihydroxy-4-methoxy-6-methyl-tetrahydropyran-2-yl]oxy-1,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2h-furan-5-one
Molecular Mass 550.681 g·mol−1
Heat of Formation 2297.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.57 ± 1.08 D
Volume 533.74 Å 3
Surface Area 461.06 Å 2
HOMO Energy -9.82 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.67 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey DKYDBQQIQAPGMH-JICJOCSYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C O