(3β)-3-(β-D-Arabinopyranosyloxy)Olean-12-En-28-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C35H56O7
IUPAC Name (4as,6ar,6as,6br,8ar,10s,12ar,14bs)-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-10-[(2s,3s,4r,5r)-3,4,5-trihydroxytetrahydropyran-2-yl]oxy-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid
Molecular Mass 588.815 g·mol−1
Heat of Formation -1594.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.59 ± 1.08 D
Volume 729.83 Å 3
Surface Area 527.06 Å 2
HOMO Energy -9.09 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.88 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (4as,6ar,6as,6br,8ar,10s,12ar,14bs)-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-10-[(2s,3s,4r,5r)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid
  • (4as,6ar,6as,6br,8ar,10s,12ar,14bs)-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-10-[(2s,3s,4r,5r)-3,4,5-trihydroxytetrahydropyran-2-yl]oxy-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid
  • (4as,6ar,6as,6br,8ar,10s,12ar,14bs)-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-10-[[(2s,3s,4r,5r)-3,4,5-trihydroxy-2-tetrahydropyranyl]oxy]-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid
  • 3-o-alpha-l-arabinopyranosyl-oleanolic acid
  • 3-o-arabinopyranosyloleanolic acid
  • fj-1 acid
  • olean-12-en-28-oic acid, 3-(beta-d-arabinopyranosyloxy)-, (3beta)-
CAS Number(s)
  • 58163-30-7
InChIKey HZLWUYJLOIAQFC-RHLWYKGRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O