(5α)-17-Methyl-7,8-Didehydro-4,5-Epoxymorphinan-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C17H19NO2
IUPAC Name (4r,4ar,7as,12bs)-3-methyl-2,4,4a,7,7a,13-hexahydro-1h-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-9-ol
Molecular Mass 269.338 g·mol−1
Heat of Formation -147.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.40 ± 1.08 D
Volume 316.45 Å 3
Surface Area 264.02 Å 2
HOMO Energy -8.32 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.26 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey JNJFKTKRRMLCEB-GMIGKAJZSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N