3β,5Alpha,6β,9Alpha-Tetrahydroxyergosta-7,22-Diene

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C28H46O4
IUPAC Name (3s,5r,6r,9r,10r,13r,14r,17r)-10,13-dimethyl-17-[(e,1r,4r,5s)-1,4,5-trimethylhex-2-enyl]-2,3,4,6,11,12,14,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,5,6,9-tetrol
Molecular Mass 446.662 g·mol−1
Heat of Formation -442.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.23 ± 1.08 D
Volume 583.32 Å 3
Surface Area 441.64 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3beta,5alpha,6beta,14xi,22e)-ergosta-7,22-diene-3,5,6,9-tetrol
  • (3s,5r,6r,9r,10r,13r,14r,17r)-10,13-dimethyl-17-[(e,1r,4r)-1,4,5-trimethylhex-2-enyl]-2,3,4,6,11,12,14,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,5,6,9-tetrol
  • (3s,5r,6r,9r,10r,13r,14r,17r)-17-[(e,2r,5r)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,6,11,12,14,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,5,6,9-tetrol
  • 10,13-dimethyl-17-(1,4,5-trimethyl-hex-2-enyl)-1,3,4,6,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-2h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,5,6,9-tetraol
CAS Number(s)
  • 88191-06-4
InChIKey NYMHFYDQBMRBMB-IUMXJWHTSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O