3β-Methoxycholest-5-Ene

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C28H48O
IUPAC Name (3r,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-3-methoxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene
Molecular Mass 400.680 g·mol−1
Heat of Formation -495.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.74 ± 1.08 D
Volume 563.31 Å 3
Surface Area 449.43 Å 2
HOMO Energy -8.95 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.58 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey RCXPTZJNVLDKKV-BTGNDISDSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O