(βr)-β-Hydroxy-O-Methyl-L-Tyrosine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H13NO4
IUPAC Name (2s,3r)-2-amino-3-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
Molecular Mass 211.215 g·mol−1
Heat of Formation -641.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.14 ± 1.08 D
Volume 248.47 Å 3
Surface Area 234.49 Å 2
HOMO Energy -9.16 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.32 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3r)-2-amino-3-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
  • (2s,3r)-2-amino-3-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid
InChIKey YEMITEDRQMFNKS-DTWKUNHWSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N