(3β,7Alpha,12Xi)-7,15-Dihydroxy-8-Oxo-12,13-Epoxytrichothec-9-En-3-Yl Acetate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C17H22O7
IUPAC Name [(1r,2r,3s,7r,9r,10r,12r)-3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-1,5-dimethyl-4-oxo-spiro[8-oxatricyclo[7.2.1.02,7]dodec-5-ene-12,2'-oxirane]-10-yl] acetate
Molecular Mass 338.352 g·mol−1
Heat of Formation -1073.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.26 ± 1.08 D
Volume 377.52 Å 3
Surface Area 308.12 Å 2
HOMO Energy -9.95 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.67 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey ADFIQZBYNGPCGY-FWTUUSPJSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O