α-L-Gulopyranuronic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H10O7
IUPAC Name (2r,3s,4s,5s,6r)-3,4,5,6-tetrahydroxytetrahydropyran-2-carboxylic acid
Molecular Mass 194.139 g·mol−1
Heat of Formation -1289.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.68 ± 1.08 D
Volume 196.96 Å 3
Surface Area 185.79 Å 2
HOMO Energy -10.59 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.30 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3s,4s,5s,6r)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-tetrahydropyrancarboxylic acid
  • (2r,3s,4s,5s,6r)-3,4,5,6-tetrahydroxyoxane-2-carboxylic acid
  • (2r,3s,4s,5s,6r)-3,4,5,6-tetrahydroxytetrahydropyran-2-carboxylic acid
  • lgu
InChIKey AEMOLEFTQBMNLQ-AZLKCVHYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O